Bibliografia

1. Wykaz skrótów

Akty prawne:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
UstPrAut – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.)
u.p.a. 52 – ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 ze zm.)

Periodyki:

Dz. U. – Dziennik Ustaw
Mon.Praw. – Monitor Prawniczy
NP – Nowe Prawo
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
PiP – Państwo i Prawo
PN WSPC – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
SC – Studia Cywilistyczne
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
ZNUS – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Inne:

SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SW – Sąd Wojewódzki
TK – Trybunał Konstytucyjny
UJ – Uniwersytet Jagielloński
WIPO – World Intellectual Property Organization

 

2. Bibliografia

Barta J., Korzystanie z technik reprograficznych w świetle przepisów prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1984, z. 35
Barta J., Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim, ZNUJ PWiOWI 1992, z. 58
Barta J., Media a prawo autorskie (w:) Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. II, Kraków 2000
Barta J. (red.), System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2003
Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. II, Warszawa 2001
Barta J., Markiewicz R., Przedruk i inne licencje ustawowe dla prasy, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 68
Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998
Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie a postęp techniczny, Kraków 1999
Białecki P., Tuchołka H., Fotografia na tle prawa autorskiego, Mon.Praw. 2002, nr 3
Cyprian T., Zdjęcie reporterskie – pojęcie wieloznaczne, Refleks 1970, nr 14
Czajkowska-Dąbrowska M., glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 1971 r., I CR 593/70, OSPiKA 1972, z. 7-8, poz. 135
Ferenc-Szydełko E., Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego, ZNUS, Roczniki Prawnicze 1999, nr 11
Ferenc-Szydełko E., Fotografia reporterska jako przedmiot prawa autorskiego, ZNUS, Roczniki Prawnicze 2000, nr 12
Kosik J., Charakter zastrzeżenia prawa autorskiego na fotografii, ZNUJ PWiOWI 1974, z. 1
Kuczyński T., glosa do wyroku SN z dnia 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, OSP 1999, z. 11,
poz. 207 Machała W., Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego, ZNUJ PWiOWI 2001, nr 78
Marcinkowska J., Bukowski M., Dozwolony użytek szkolny, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 69
Michalski B., Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Refleks 1969, nr 10
Michalski B., Tylko prasowa czy także twórcza, Refleks 1969, nr 11
Michalski B., Prawnie dozwolone granice wykorzystania fotografii reporterskiej, Refleks 1969, nr 12
Michalski B., „Reporterska i rzemieślnicza” fotografia naukowa w świetle prawa autorskiego, Refleks 1969, nr 13
Michalski B., Problemy prawne fotografii artystycznej, Refleks 1970, nr 14
Michalski B., Przedruk prasowy w świetle prawa, Kraków 1972
Michalski B., Działalność dziennikarska a prawo autorskie, Warszawa 1979
Michalski B., Fotografia prasowa a prawo, Warszawa 1980
Michalski B., Kontrowersyjne problemy prawne fotografii, Prasa Techniczna 1982, nr 2
Michalski B., Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź 1998
Sarbiński R.M., Instytucja work made for hire w amerykańskim prawie autorskim, PUG 1995, nr 5
Sarbiński R. M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004
Serda J., Przesłanki ochrony prawnej dzieł fotograficznych i tzw. fotosów filmowych, PiP 1967, z. 8-9
Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa-Poznań 2000
Szaciński M., Reportaż w prawie autorskim, Palestra 1997, nr 5-6
Szewc A., Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999
Traple E., Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979
Traple E., Trafas T., Korzystanie z dokumentów pierwotnych w działalności dokumentacyjnej
i informacyjnej (analiza i oceny na gruncie prawa autorskiego), ZNUJ PWiOWI 1984, z. 35
Woszczyński Z., Prawa autorskie fotoreporterów, Refleks 1970, nr 14
Woszczyński Z., Fenomen prawa autorskiego, Refleks 1972, nr 22
Wróblewski S., Uwagi do prawa autorskiego w projekcie prof. Zolla, Czasopismo Prawnicze
i Ekonomiczne, Kraków 1921, nr 3-4
Zoll F., Prawo autorskie w projekcie Prof. Fryderyka Zolla, Kraków 1920
Zoll F., O konwencji berneńskiej, Kraków 1923
Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa-Kraków-Poznań-Lwów 1926

 

3. Literatura pozostała

Bator A.P., Estetyka czarnej skrzynki, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. II, Kraków 2000
Berger J., Sposoby widzenia, Poznań 1997
Burian P.K., Caputo R., Szkoła fotografowania National Geographic, Warszawa 2000
Czartoryska U., Plastyczne przygody fotografii, wyd. II, Warszawa 2002917
Domagalski M., Wygrał tylko częściowo. Spór fotografa z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolita z 20 listopada 2000 r.
Domagalski M., Jeden czy dwóch autorów, Rzeczpospolita z 7 marca 2001 r.
Jabłoński K., Problemy widzenia kompozycji i barwy. Świadome i intuicyjne tworzenie, FOTO Magazyn Fotograficzny 1982, nr 1
Jadowska A., Fotograficzny świat Horowitza, Format. Pismo Artystyczne 1997, nr 3-4 naniu i Galerii Miejskiej „Arsenał”, Poznań 1995
Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S. (red.), Fotografia: realność medium, Poznań 1999
Kępiński A., Schizofrenia, Warszawa 1974
Konopka B., Żywa materia Marie-Jesus Diaz, Format. Pismo Artystyczne 1997, nr 3-4
Langford M., Fotografia od A do Z, Warszawa 1995
Łubowicz E., Najważniejsze jest to, co poza fotografią, Fotografia 2001, nr 2
Łukaszewicz A., Pstryknięcie aparatem nie czyni fotografa, Rzeczpospolita z 6 lipca 2002 r.
Magdoń A., Reporter i jego warsztat, wyd. II, Kraków 2000
Margala S., Szkoła widzenia czyli świat w „subiektywie” aparatu fotograficznego, Wrocław 2000
McWhinnie A., Fotografia, Warszawa 2001
Montel P. (red.), Wszystko o fotografii, Warszawa 1978
Nadać cechy materialne niematerialności, wywiad z prof. S. Wojneckim, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
Sawicki R., Grawiury heliograficzne, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
Sobkowski R., Przed frontem rewolucji, www.onet.pl 2003
Sobota A., Moment decydujący, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
Sobota A., Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa 2001
Sontag S., O fotografii, Warszawa 1985
Szymanowicz M., O Bułhaku, Ruszczycu i Wilnie, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 3
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, wyd. IV, Warszawa 1988
Teicher G. (red.), Fototechnika, Warszawa 1982
Wojnecki S., Moja refleksja nad sytuacją w sztuce, Obscura 1983, nr 9
Wojnecki S., Sztuka postkoniunkturalna, Obscura 1983, nr 9
Wojnecki S., Problem odrębności fotografii, Biuletyn ZPAF, nr 88, Warszawa 1983
Zaleski A., Izohelia, Fotografia 2000, nr 12

 

4. Wyszukiwarka aktów prawnych

Linki do poszczególnych stron, z ktorych można ściągnąć teksty ujednolicone ustaw:

 

5. Regulacje międzynarodowe