Bibliografia

Wykaz skrótów

Akty prawne:

Periodyki:

 • Dz. U. – Dziennik Ustaw
 • Mon.Praw. – Monitor Prawniczy
 • NP – Nowe Prawo
 • OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
 • OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
 • OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
 • PiP – Państwo i Prawo
 • PN WSPC – Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
 • PS – Przegląd Sądowy
 • PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • SC – Studia Cywilistyczne
 • ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
 • ZNUS – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Inne:

 • SA – Sąd Apelacyjny
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – Sąd Okręgowy
 • SW – Sąd Wojewódzki
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • UJ – Uniwersytet Jagielloński
 • WIPOWorld Intellectual Property Organization

Bibliografia

 • Barta J., Korzystanie z technik reprograficznych w świetle przepisów prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1984, z. 35
 • Barta J., Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim, ZNUJ PWiOWI 1992, z. 58
 • Barta J., Media a prawo autorskie (w:) Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. II, Kraków 2000
 • Barta J. (red.), System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2003
 • Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. II, Warszawa 2001
 • Barta J., Markiewicz R., Przedruk i inne licencje ustawowe dla prasy, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 68
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998
 • Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie a postęp techniczny, Kraków 1999
 • Białecki P., Tuchołka H., Fotografia na tle prawa autorskiego, Mon.Praw. 2002, nr 3
 • Cyprian T., Zdjęcie reporterskie – pojęcie wieloznaczne, Refleks 1970, nr 14
 • Czajkowska-Dąbrowska M., glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 1971 r., I CR 593/70, OSPiKA 1972, z. 7-8, poz. 135
 • Ferenc-Szydełko E., Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego, ZNUS, Roczniki Prawnicze 1999, nr 11
 • Ferenc-Szydełko E., Fotografia reporterska jako przedmiot prawa autorskiego, ZNUS, Roczniki Prawnicze 2000, nr 12
 • Kosik J., Charakter zastrzeżenia prawa autorskiego na fotografii, ZNUJ PWiOWI 1974, z. 1
 • Kuczyński T., glosa do wyroku SN z dnia 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, OSP 1999, z. 11, poz. 207
 • Machała W., Dozwolony użytek chronionych utworów w polskim prawie autorskim w świetle cywilistycznej koncepcji prawa podmiotowego, ZNUJ PWiOWI 2001, nr 78
 • Marcinkowska J., Bukowski M., Dozwolony użytek szkolny, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 69
 • Michalski B., Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Refleks 1969, nr 10
 • Michalski B., Tylko prasowa czy także twórcza, Refleks 1969, nr 11
 • Michalski B., Prawnie dozwolone granice wykorzystania fotografii reporterskiej, Refleks 1969, nr 12
 • Michalski B., „Reporterska i rzemieślnicza” fotografia naukowa w świetle prawa autorskiego, Refleks 1969, nr 13
 • Michalski B., Problemy prawne fotografii artystycznej, Refleks 1970, nr 14
 • Michalski B., Przedruk prasowy w świetle prawa, Kraków 1972
 • Michalski B., Działalność dziennikarska a prawo autorskie, Warszawa 1979
 • Michalski B., Fotografia prasowa a prawo, Warszawa 1980
 • Michalski B., Kontrowersyjne problemy prawne fotografii, Prasa Techniczna 1982, nr 2
 • Michalski B., Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź 1998
 • Sarbiński R.M., Instytucja work made for hire w amerykańskim prawie autorskim, PUG 1995, nr 5
 • Sarbiński R. M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004
 • Serda J., Przesłanki ochrony prawnej dzieł fotograficznych i tzw. fotosów filmowych, PiP 1967, z. 8-9
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa-Poznań 2000
 • Szaciński M., Reportaż w prawie autorskim, Palestra 1997, nr 5-6
 • Szewc A., Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999
 • Traple E., Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979
 • Traple E., Trafas T., Korzystanie z dokumentów pierwotnych w działalności dokumentacyjnej gi informacyjnej (analiza i oceny na gruncie prawa autorskiego), ZNUJ PWiOWI 1984, z. 35
 • Woszczyński Z., Prawa autorskie fotoreporterów, Refleks 1970, nr 14
 • Woszczyński Z., Fenomen prawa autorskiego, Refleks 1972, nr 22
 • Wróblewski S., Uwagi do prawa autorskiego w projekcie prof. Zolla, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, Kraków 1921, nr 3-4
 • Zoll F., Prawo autorskie w projekcie Prof. Fryderyka Zolla, Kraków 1920
 • Zoll F., O konwencji berneńskiej, Kraków 1923
 • Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa-Kraków-Poznań-Lwów 1926

Literatura pozostała

 • Bator A.P., Estetyka czarnej skrzynki, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
 • Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. II, Kraków 2000
 • Berger J., Sposoby widzenia, Poznań 1997
 • Burian P.K., Caputo R., Szkoła fotografowania National Geographic, Warszawa 2000
 • Czartoryska U., Plastyczne przygody fotografii, wyd. II, Warszawa 2002917
 • Domagalski M., Wygrał tylko częściowo. Spór fotografa z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolita z 20 listopada 2000 r.
 • Domagalski M., Jeden czy dwóch autorów, Rzeczpospolita z 7 marca 2001 r.
 • Jabłoński K., Problemy widzenia kompozycji i barwy. Świadome i intuicyjne tworzenie, FOTO Magazyn Fotograficzny 1982, nr 1
 • Jadowska A., Fotograficzny świat Horowitza, Format. Pismo Artystyczne 1997, nr 3-4
 • Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S. (red.), Fotografia: realność medium, Poznań 1999
 • Kępiński A., Schizofrenia, Warszawa 1974
 • Konopka B., Żywa materia Marie-Jesus Diaz, Format. Pismo Artystyczne 1997, nr 3-4
 • Langford M., Fotografia od A do Z, Warszawa 1995
 • Łubowicz E., Najważniejsze jest to, co poza fotografią, Fotografia 2001, nr 2
 • Łukaszewicz A., Pstryknięcie aparatem nie czyni fotografa, Rzeczpospolita z 6 lipca 2002 r.
 • Magdoń A., Reporter i jego warsztat, wyd. II, Kraków 2000
 • Margala S., Szkoła widzenia czyli świat w „subiektywie” aparatu fotograficznego, Wrocław 2000
 • McWhinnie A., Fotografia, Warszawa 2001
 • Montel P. (red.), Wszystko o fotografii, Warszawa 1978
 • Nadać cechy materialne niematerialności, wywiad z prof. S. Wojneckim, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
 • Sawicki R., Grawiury heliograficzne, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
 • Sobkowski R., Przed frontem rewolucji, www.onet.pl 2003
 • Sobota A., Moment decydujący, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 4
 • Sobota A., Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa 2001
 • Sontag S., O fotografii, Warszawa 1985
 • Szymanowicz M., O Bułhaku, Ruszczycu i Wilnie, Format. Pismo Artystyczne 2000, nr 3
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, wyd. IV, Warszawa 1988
 • Teicher G. (red.), Fototechnika, Warszawa 1982
 • Wojnecki S., Moja refleksja nad sytuacją w sztuce, Obscura 1983, nr 9
 • Wojnecki S., Sztuka postkoniunkturalna, Obscura 1983, nr 9
 • Wojnecki S., Problem odrębności fotografii, Biuletyn ZPAF, nr 88, Warszawa 1983
 • Zaleski A., Izohelia, Fotografia 2000, nr 12

Wyszukiwarka aktów prawnych

Teksty ujednolicone aktów prawnych:

Regulacje międzynarodowe